De officiële ontslagperiode gaat in op 1 mei en duurt tot einde van de maand.

Als je ontslag wil indienen op basis van het Decreet op het Statuut van de Niet-Betaalde Sportbeoefenaar, kan je dit doen door vanaf 1 mei tot en met 31 mei een ter post aangetekende ontslagbrief te sturen aan het clubsecretariaat (Boeckenberg : Linda Schippers - Eksterlaar 146 - 2150 Borsbeek ; Blauw Wit :  Katrin Vandael - Kapelstraat 48 - 2160 Wommelgem) EN kopie van deze ontslagbrief ook aangetekend te sturen aan het bondssecretariaat van de KBKB tav David Van den Bosch of Maike Van Damme (Gabriël Vervoortstraat 4, 2100 Deurne). De poststempel geldt als bewijs van datum van de verzending.

In de ontslagbrief moet staan dat men zijn ontslag geeft bij zijn club (naam van de club vermelden), samen met alle gegevens van de ontslagnemer (naam, voornaam, eventueel lidnummer KBKB, adres, woonplaats en de geboortedatum).

Niet vergeten de ontslagbrief te ondertekenen. De aanwezigheid van een handtekening op de ontslagbrief is een voorwaarde die is voorzien op straffe van nietigheid in het Decreet. Niet ondertekende ontslagbrieven worden als een ongeldig ontslag beschouwd.

Indien een minderjarige ontslag neemt dient de ontslagbrief mede ondertekend te worden door minstens één van de ouders/voogd om burgerrechtelijk onbetwistbaar te zijn.